Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.postscanner.nl

 

Postscanner.nl is een Nederlands/Amerikaans initiatief voor levering van postadressen en scan- en doorstuur service van post. Wij maken gebruik van eigen adressen en adressen van franchisenemers voor het ontvangen, inscannen en doorsturen van post. U kunt alleen gebruik maken van onze services als u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u op enig moment niet meer akkoord bent met deze voorwaarden dient u dit onmiddelijk aan te geven en te stoppen met het gebruik van onze service.

 

Postscanner.nl heeft het recht om zonder aankondiging deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op ………………………….. Elke keer dat u gebruik maakt van onze service gaat u automatisch akkoord met de meest recente versie van onze algemene voorwaarden.

 

In het geval zich een onjuistheid in de meest recente versie van de algemene voorwaarden bevind, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere veranderingen in deze algemene voorwaarden.

 

Duur van het contract. Zolang er financiële middelen (credits) in het account aanwezig zijn levert postscanner.nl de scan- en doorstuur service. Bij een negatief saldo dient het account zo spoedig mogelijk weer opgeladen te worden. Postscanner is gerechtigd de scan- en doorstuurservice te staken bij een negatief saldo op het account. Postscanner is gerechtigd op elk moment het contract te ontbinden zonder opgaaf van reden, met een opzegtermijn van 60 dagen.

 

Postscanner.nl zal zich opwerpen als uw agent voor het ontvangen van uw post, inclusief alle soorten brieven en pakketten. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw adreswijziging aan uw contacten. Postscanner is niet aansprakelijk voor enig zoekraken van post of pakketten voor of na afgifte door de betreffende post/koeriers dienst op het betreffende postadres.

 

Postscanner.nl is niet aansprakelijk voor het zoekraken dan wel beschadigen van Post of pakketten die doorgestuurd moeten worden naar uw adres vanaf het moment dat deze overgedragen zijn aan een externe Post- of pakketservice.

 

Het is Postscanner.nl en huidige en toekomstige franchise-nemers toegestaan uw post te openen met als doel het in te kunnen scannen en in uw virtuele mailbox te kunnen deponeren.

 

U verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de kans op zoek raken van uw post groter is wanneer het doorgestuurd moet worden naar het buitenland. Het fysiek doorsturen van uw post geschiedt voor eigen risico.

 

Postscanner.nl is niet verantwoordelijk voor contant geld, waardevolle zaken of cheques door u ontvangen op uw postadres. U verklaart dat bovengenoemde geschiedt voor eigen risico.

 

Postscanner.nl benadrukt dat uw post tenminste 60 dagen na aflevering in uw mailbox bewaard blijft. Na deze periode heeft postscanner het recht deze poststukken  te vernietigen.

 

U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van Postscanner.nl van het juiste adres in het geval u uw post fysiek door wilt laten sturen. Postscanner.nl is niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw post/pakketten wegens het niet of te laat doorgegeven van een nieuw adres.

 

Postscanner heeft het recht in ontvangen poststukken te zoeken naar gegevens om post in de juiste virtuele postbus te kunnen deponeren.  Mocht blijken dat poststukken illegale inhoud of racistische teksten bevatten, dan heeft Postscanner het recht het verwerken van het betreffende poststuk te weigeren.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor alle opdrachten, bestellingen en kosten die voortvloeien uit het gebruik van uw account. Postscanner is niet verantwoordelijk voor poststukken die vernietigd zijn vanwege een verzoek via uw account. U verklaart Postscanner direct op de hoogte te stellen als u frauduleus of oneigenlijk gebruik van uw account vermoedt.

 

U bent ervan op de hoogte dat wij uw  post inscannen en digitaal in uw virtuele postbus deponeren. www.postscanner.nl garandeert niet dat er nooit een poststuk in de verkeerde postbus terechtkomt, danwel fysiek naar het verkeerde adres gestuurd word. www.postscanner.nl is in geen geval aansprakelijk van hieruit voortvloeiende schade.

 

In het geval een poststuk toebehorend aan een ander account in uw virtuele postbus terechtkomt, bent u verplicht www.postscanner.nl onmiddelijk te waarschuwen. U verklaard bovendien het poststuk niet te lezen of anderzins te gebruiken. U begrijpt dat als u in strijd met deze regels handelt, u het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden en/of aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden schade.

 

Omdat www.postscanner.nl een online applicatie is, is het mogelijk dat postscanner tijdelijk onbereikbaar is vanwege onderhoud, upgrade of reparatie van de servers. www.postscanner.nl zal u zo goed mogelijk tijdig op de hoogte stellen van gepland onderhoud aan de servers. www.postscanner.nl is niet aansprakelijk voor verlies van informatie als gevolg van onbereikbaarheid van de servers.

 

De kosten verbonden aan onze service staan beschreven op het ‘prijzen’ tabblad op www.postscanner.nl. U verklaart dat u deze pagina gelezen hebt en verantwoordelijk bent voor alle kosten die voortvloeien uit het verwerken van de aan u geadresseerde post en alle via uw account gegeven opdrachten aan www.postscanner.nl

 

U geeft ons toestemming uw saldo te verlagen gelijk aan het bedrag van de aan u geleverde services zoals vermeld op het ‘prijzen’- tabblad. Wanneer het bedrag op uw account negatief is geworden bent u verplicht uw account aan te vullen tot een positief saldo. Wanneer u uw account beeindigd bent u verantwoordelijk voor het voldoen van een eventueel openstaand negatief saldo.

 

www.postscanner.nl heeft het recht op eigen initiatief prijzen van geleverde services te wijzigen, tenzij anders met u is overeen gekomen.

 

Wanneer uw saldo negatief raakt blijft uw account actief. Het digitaliseren van uw poststukken blijft doorgaan. Wanneer het aanvullen van het saldo uitblijft heeft www.postscanner.nl het recht het verwerken van uw poststukken te staken totdat u het saldo heeft opgehoogd naar een positief bedrag doormiddel van een storting of een betaling op andere wijze. www.postscanner.nl verleend geen fysieke doorstuur-service van uw poststukken bij een negatief saldo.

 

www.postscanner heeft het recht de toegang tot uw account te blokkeren bij langdurig uitblijvende betaling bij een negatief saldo.

 

www.postscanner.nl heeft het recht uw account te beeindigen zonder opgaaf van reden op elk moment met een opzegtermijn van 60 dagen. Een opzegging ontvangt u electronisch in het mailadres behorende bij uw postscanner-account.

 

www.postscanner.nl heeft het recht uw account per direct te beëindigen in de volgende gevallen,

 

      -Uw saldo is langer dan 30 dagen negatief

      -Uw gedrag naar onze medewerkers is agressief of geweldadig

      -U bent niet bereid mee te werken aan een justitieel onderzoek

      -als wij vaststellen of vermoeden dat uw account gebruikt word voor frauduleuze doeleinden

      -als uw account gebruikt word in strijd met deze algemene voorwaarden

 

U bent gerechtigd uw account op elk moment direct op te zeggen. www.postscanner.nl kan uw account alleen beëindigen als u zich voldoende legitimeert en het duidelijk is dat u de eigenaar bent van het account. U bent nog steeds aansprakelijk voor een eventueel negatief saldo op uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van uw contacten van een adreswijziging. Postscanner verwerkt na beeindiging van uw account geen poststukken meer. www.postscanner.nl heeft het recht aan u geadresseerde poststukken ontvangen na beeindiging van het account na 14 dagen te vernietigen. Na beëindiging van uw account kunt u een verzoek indienen door www.postscanner.nl ontvangen poststukken persoonlijk af te halen of door te laten sturen voor geldende verzend-tarieven met een opslag van €15.- administratiekosten. Deze kosten dienen bij afhalen danwel voor verzending voldaan te worden.

 

Na beëindiging van uw account wordt na 14 dagen, maar uiterlijk binnen 45 dagen het resterende saldo naar uw rekening uitbetaald. www.postscanner heeft geen verplichting tot uitbetaling als u onze service heeft gebruikt voor illegale doeleinden. Voorts heeft postscanner.nl geen verplichting bedragen uit te betalen die op uw account zijn gestort, maar niet door u zijn betaald. Uitbetaalde bedragen worden altijd verminderd met kosten die verbonden zijn aan de uitbetaling.

 

www.postscanner.nl is gerechtigd informatie over u en uw gebruik van onze services anders dan de inhoud van de verwerkte poststukken te verstrekken aan officiële opsporings-instanties. Aan derden wordt geen informatie over u verstrekt anders dan die wettelijk verplicht is.

 

In het geval wij een dagvaarding voor u ontvangen is www.postscanner.nl in geen geval aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende kosten.

 

U verklaart dat u onze service niet gebruikt voor illegale doeleinden en dat u volledig handelt binnen de grenzen van de nederlandse en voor zover van toepassing, buitenlandse wetten. Als wij vermoeden dat u onze service voor frauduleuze of illegale doeleinden gebruikt heeft postscanner het recht uw account te blokkeren en te beëindigen zonder het terugstorten van een eventueel openstaand saldo. In bovenstaand geval heeft www.postscanner.nl het recht uw poststukken over te dragen aan de autoriteiten.

 

www.postscanner.nl geeft u het recht op het gebruik van onze service voor uw zakelijke of persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan onze service te gebruiken voor of door te verkopen aan derden.

 

U verklaart dat www.postscanner.nl, haar eigenaren, haar franchisenemers, haar werknemers, haar medewerkers en al haar geliëerden niet aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, gemaakte kosten, ongelukken enz. voortkomende uit het gebruik van de services van www.postscanner.nl.

 

www.postscanner.nl garandeert NIET dat er nooit een poststuk kwijt raakt of dat een poststuk nooit te laat fysiek dan wel in uw virtuele postbus arriveert. Voorts garandeert postscanner NIET dat uw virtuele postbus nooit onbereikbaar is.

 

U verklaart dat in het geval u toch www.postscanner.nl of één van haar eigenaren, franchisenemers, medewerkers of andere gelieerden van bovengenoemde partijen aansprakelijk stelt dit nooit meer zal zijn dan €100,- (100 euro) per gebeurtenis.

 

U verklaart dat u gemachtigd bent deze verklaring te ondertekenen en dat u zich niet vals heeft geidentificeerd of anderzins valse of onjuiste informatie heeft verstrekt, in welk geval u aansprakelijk bent voor alle juridische of andere kosten zoals schadevergoedingen aan derden die www.postscanner of haar eigenaren moeten maken die voortkomen uit het gebruik van het betreffende account.

 

In het geval een van bovenstaande provisie’s of een gedeelte daarvan ongeldig blijkt, dan blijven alle andere provisies of het overige gedeelte van de betreffende provisie gewoon geldig.

 

www.postscanner.nl communiceert volledig electronisch. U verklaart dat elk electronisch bericht dat u van www.postscanner.nl ontvangt dezelfde officiële waarde heeft als de schriftelijke variant.